Jaume Mercader


I am a young architect and creative based in Barcelona. I am skilled in digital arts, although I stay as a true advocate of manual thinking: lover of nice paper and fine pens, willingly spending spare time sketching out whatever comes across my mind. My superpower lies on my imagination though, being fed by a limitless curiosity. This defines a piece of work as a unique product, able to meet the particular requirements provided by every different background. In order to create, you need to watch first.


Sóc un jove arquitecte i creatiu de Barcelona. Tinc experiència en arts digitals, però sempre busco treballar i projectar a través del paper i el bolígraf, tot dibuixant qualsevol cosa que necessiti un treball mental. El meu gran superpoder és la imaginació, alimentada sempre per una curiositat infinita. Això és el que defineix un treball com a quelcom únic, capaç de satisfer les necessitats particulars de cada projecte i el corresponent entorn.

I’m advocating for a new kind of architect able to assume roles in interdisciplinary projects,

Crec en una nova mena d'arquitecte que assumeixi rols en equips multidisciplinaris,

and for the opportunity to develop architectural projects from an interdisciplinary scheme. It fits much more the liquid, web-shaped world we’re about to dive into.

i en la oportunitat de treballar projectes arquitectònics en col·laboració amb perfils professionals diferents. És com serà el treball creatiu en un futur proper, molt més líquid i en forma de malla social.

Architecture works

Treballs d'arquitectura

Almeda
public
space
Espai
públic a
Almeda
Habitable
facade
Façana
habitable
Faculty of
navigation
Facultat
de
nàutica
Architon
Housing
Poblenou
Habitatges al
Poblenou
Nau
Ivanow
Housing
Raval
Habitatges
al Raval
Urban
structure
Estructura
urbana

Almeda public space

Espai públic a Almeda

The second chapter of the Visiting Studio introduced a requirement for modeling workflow. The development of a public space featuring a library also involved the project for a new entrance to the underground mass transit.

The public space is divided in long fringes, featuring different textures, spanning vegetation and green, hard soil covering the underground library, and the "ravine", allowing exterior space to reach a lower level, enabling a link between the metro station and the library.

La segona part del taller Visiting Studio introduïa el treball en maqueta com a doctrina de projecte. El desenvolupament de l'espai públic contenia també un equipament i un accés al transport suburbà.

L'espai de la plaça queda dividit en tres franges longitudinals de textures diferents: la cobertura vegetal, la coberta d'un equipament, que actua de paviment de la plaça dura, i una "esquerda" que permet que l'aire i la llum naturals arribin fins al nivell inferior, il·luminant l'equipament i també l'andana del metro.

Habitable facade

Façana habitable

This project was developed during the Visiting Studio experience in the university. Taking place in Ciutat Meridiana, one of Barcelona’s most troubled districts, the aim was to ease the harsh transition between public space and house, utterly incomplete because of cheap, fast construction that accompanied the development of this suburban estate. The existing buildings are added two decks, one per each long facade. Those will allow houses to occupy this new space, as well as will provide new room for walking. The access is flattened and more graded. The construction is in wood, with a design oriented to economy and social involvement of the neighbours.

Aquest projecte es va desenvolupar a la primera part del Visiting Studio, a la ETSAB. Situat a Ciutat Meridiana, un dels barris amb més deficiències de Barcelona, l'objectiu era millorar la transició entre l'espai públic i la llar, terriblement solucionat a causa de la tipologia edificatòria precària i simple que es va utilitzar en la urbanització del barri. Als blocs existents s'afegeixen dues plataformes, al llarg de la façana, que permeten un nou accés menys vertical i més gradual, a més de millorar la eficiència energètica de la façana i permetre als habitatges guanyar uns metres addicionals. La construcció, en fusta, està dissenyada per a permetre un cert nivell d'autoconstrucció.

Faculty of navigation

Facultat de nàutica

Shape is delivered by two architectural procedures: a lineal block accomodates classrooms and laboratories, while main services, such as the library, an assembly hall and other facilities develop on the ground, attached to the long piece.

The key element of the project is precast construction, involving every large element, from structure to facade pieces. Those are designed to generate horizontal lines all across the elevations, reinforcing the flat shape and essence of the project, challenging Hotel W’s assertiveness towards the city shoreline.

La forma del projecte parteix de dos sistemes: un bloc lineal conté l'aulari i laboratoris, mentre els serveis principals, com la biblioteca, sala d'actes i altres usos creixen en planta baixa, generant espais d'ús col·lectiu.

L'element clau d'aquest projecte és la construcció prefabricada, implicant tots els elements constructius, des de l'estructura fins al tancament de façana. Aquesta última segueix una composició horitzontal, remarcant la planeïtat de l'edifici i posant en dubte el veí hotel W i la relació agressiva amb el mar del nou desenvolupament especulatiu de la ciutat.

Architon

The Architon was a marathonian working session hosted by SEAT in Barcelona, in which interdisciplinar students teamed up and came with ideas for a new digital museum for the brand.

Our team focused on the emotive aspect of the tour rather than the actual design for the museum. This was put to practice through a detailed storyboard, aiming for an assertive introduction to the spirit related to the brand and its history we aimed to evoke. The design was a very simple arrangement of different cars, wich the user would virtually ride on. Then, a virtual trip would set off, spawning through the historical keyframes of the past, present and future of the brand.

L'Architon va ser una sessió de treball maratoniana, organitzada per SEAT, a Barcelona, on equips multidisciplinaris generaven idees i competien per dissenyar el nou "museu virtual" de la marca.

El nostre equip es va centrar en la experiència emocional de l'usuari, més que no pas el disseny més "material". Això s'emfatitzava amb un storyboard molt detallat, posant de relleu el caràcter evocatiu i sentimental de la experiència oferta, que girava al voltant de l'esperit històric de la marca i els seus models. El disseny consistia en una col·lecció de cotxes amb una rellevància destacada, on es podia entrar i gaudir d'un viatge virtual, que detallaria aspectes històrics del país i la seva relació amb la marca, posant en rellevància la relació entre SEAT i la societat espanyola al llarg del temps.

Housing Poblenou

Habitatges al Poblenou

The location presents the meeting between the old industrial fabric of the Poblenou district and the pattern following the extension of Barcelona’s urban grid. New streets are widening the neighbourhood and there’s a need for large scale architecture, but at the same time, the project must suit the district’s personality.
The program is fit in three similar buildings, growing to a medium height of 5-6 levels until matching that of its surroundings, and then growing three towers into the sky, sheltering the voids created on the ground. These towers are different in height too, as they are used as an urbanistic piece that will define the new urban shape.

L'emplaçament és el punt de trobada entre el vell teixit industrial del Poblenou i la nova trama urbana del 22@. Es crea una necessitat per arquitectura a més gran escala, però és important respectar la personalitat del barri, últimament qüestionada i defensada.
El programa es distribueix en tres peces similars, creixent una altura mitjana, de 5/6 plantes. D'aquests edificis creixen tres torres de diferent altura, en relació amb l'espai públic i les construccions que les acompanyen, respectant les preexistències veïnes i alhora emfatitzant la importància de l'espai públic generat al llarg del carrer de Pere IV.

Nau Ivanow

A sports facility mixed with theatre rooms and accomodation. The project takes relevance by its key position regarding the future transportation hub, “La Sagrera”. The following public spaces, including the biggest linear park in Barcelona, will deliver Ivanow a first-row role in urban shaping. Therefore, delivering both sides of the project an appropiate treatment helps defining the floor plan.

The project disposes a “ceremonial” canopy that flows between the solid volumes containing the sports facilities and theatre. This canopy both eases the access into the building(s) and serves as a welcoming gate into the urban texture from outside it, from the station and the park.

Un equipament esportiu combinat amb un taller de creació d'arts escèniques. El projecte pren rellevància en relació a la situació de la zona, propera al sistema viari de la Sagrera i el Parc Lineal de la Sagrera que es construïrà. Això situa la Nau Ivanow a la primera línia dels espais urbans. Per tant, respondre adequadament als espais públics a les dues bandes del projecte és important.

El projecte erigeix una pèrgola "monumental" que flueix cobrint els volums sòlids que contenen els usos, i crea un espai cobert exterior que fa de transició entre els dos espais públics a banda i banda del projecte, i serveix de punt d'accés als dos volums de l'edifici.

Housing Raval

Habitatges al Raval

This is a mixed-use development containing a kindergarten in addition to the housing part. A pre-existing building separates the lot from the Rambla del Raval, which serves as a spine for this area of Barcelona. Still, the project will follow the example of the surroundings and it will replicate shapes and volumetrics in order to grant lighting and and ventilation. The floor plans also develop differently according to the uses they contain, generating sheltered spaces and potentiating eyesight with the street. The housing part of the building aggregates two identical L-shaped extrusions, arranged around a long void that crosses the project like a crack.

El projecte mixt combina usos residencials amb una guarderia en planta primera. Proper a l'espai de transformació de la Rambla del Raval, l'edifici manté l'alineació tradicional dels carrers del Raval, generant patis i obertures de formes més aviat verticals que permeten que l'aire i la llum arirbin a tots els racons. La planta es composa per dues formes en forma de L orientades oposadament, de manera que l'esquerda diagonal genera un espai central interessant alhora que permet dilatar la presència de l'edifici a la cruïlla dels carrers, millorant l'espai públic.

Urban structure

Estructura urbana

This urbanism project is located in Mataró, in a transitional area between downtown and its industrial suburb. The boundaries of the lot are uneven, ranging from main wide avenues to secondary one lane streets. The project adapts the shape of the city to that environment. Huge open spaces are proposed, accompanied by tall developments containing mixed use. The streets are rearranged and car circulation is clarified, whereas pedestrian ways develop throughly, getting way ahead of topographic breaks in a low speed system.

Urban spaces also change depending on the pace of the area they’re fit in.

Aquest projecte d'urbanisme es situa a Mataró, en una àrea transicional entre el centre i el seu suburbi industrial. Els límits de l'emplaçament són molt irregulars, des d'avingudes principals fins a carrers molt secundaris. El projecte adapta la forma de la nova ciutat al seu entorn, i s'aconsegueix una transició entre les dues intensitats limítrofes a través d'espais públics variats i dilatats. Els usos també són heterogenis, proporcionant habitatges de diferent tipologia i espai d'oficines, aconseguint un nivell d'activitat mitjà. La vialitat també s'adapta al vianant i al trànsit rodat, creant sistemes perpendiculars que responen a l'interès de mobilitat de la ciutat.

L'espai urbà pren forma en relació amb el ritme que marca l'ús dels veïns.

Amateur photography

Fotografia amateur

Some unsorted pictures taken while on journey. Taken with Canon EOS 1100D. See more here.

Algunes fotos que he fet de viatge. Fetes amb una Canon EOS 1100D. En pots trobar més aquí.

More about my work:
Online Portfolio
PDF resume


Linkedin: Jaume Mercader
Twitter: @Jaume_Mercader
Instagram: @Jaume_Mercader
Flickr: Jaume Mercader

Feel free to contact me at
hola@jaumemercader.com

Més sobre arquitectura
Portafoli online (anglès)
Currículum


Linkedin: Jaume Mercader
Twitter: @Jaume_Mercader
Instagram: @Jaume_Mercader

Contacteu-me a:
hola@jaumemercader.com

(CC BY-NC-ND 4.0) | Jaume Mercader | 2015